وب سایت شخصی دکتر رضا صمدی منو

فرهنگ لغات امنیت

محققان عزیز لطفا کلمات یا عبارات جدید بیان نشده در این لیست را از طریق دیدگاه بیان نمایید.

مطلق Absolute
نرخ قابل‌دسترس Achievable rate
حصول Acquisition
فعال Active
وفقی Adaptive
الگوریتم Algorithm
الفبا Alphabet
تحلیل Analysis
آرایه Array
تمرین Assignment
نامتقارن Asymmetric
حمله Attack
آگاه Aware
دسته‌ای Batch
محک Benchmark
دودویی Binary
سبد گذاری Binning
کور Blind
کران Bound
درجه‌بندی Calibration
ظرفیت Capacity
سلول Cell
مرکزی Central
رشته Chain
کانال Channel
متن رمز شده Ciphertext
دسته‌بندی Classification
دسته‌بند Classifier
کلمه کد Codeword
ضریب Coefficient
مخابرات Communication
سازگاری Compatibility
مکمل Complementary
فشرده‌سازی Compression
فشرده گذاری Compression
شرطی Conditional
تصحیح Correction
همبستگی Correlation
پوشش Cover
نهان Covert
مخابره امن Covert communication
بحرانی Critical
متقابل Cross
رمزنگاری Cryptography
سیستم رمز Cryptosystem
مکعب Cube
تجمعی Cumulative
منحنی Curve
تصمیم Decision
کد بردار Decoder
فشرده برداری Decompression
رمز برداری Decryption
معیوب Defective
حذف نویز Denoising
چگالی Density
کشف Detectability
آشکارسازی Detection
آشکارساز Detector
چکیده Digest
اختلاف Discrepancy
اعوجاج Distortion
توزیع Distribution
لرزشی Dithering
واگرایی Divergence
دوتایی Dual
استراق سمع کننده Eavesdropper
تأثیر Effect
بازده Efficiency
عنصر Element
جایگذاری Embedding
تجربی Empirical
کدگذار Encoder
رمزگذاری Encryption
آنتروپی Entropy
خطا Error
تخمین زن Estimator
نگهبان استراق سمع کننده Eve
اتفاق Event
استخراج Extraction
هشدار غلط False Alarm
محتمل Feasible
ویژگی Feature
ویژگی Feature
میدان Field
پالایه Filter
انگشت‌نگاری Fingerprinting
محدود Finite
دادگاهی Forensic
قالب Format
گوسی Gaussian
تعمیم‌یافته Generalized
مولد Generator
نمودار Histogram
ابر صفحه Hyperplane
فرضیه Hypothesis
تأثیر Impact
تأثیر Impact
نقص Imperfection
نامساوی Inequality
پنهان‌سازی اطلاعات (داده) Information (data) hiding
ورودی Input
تمامیت Integrity
درون‌یابی Interpolation
کناره‌گیری Isolation
ریخت Isomorphic
هسته Kernel
کلید Key
شبکه Lattice
قانون Law
شباهت Likelihood
محدود Limited
بدون اتلاف Lossless
شدت روشنایی Luminance
مخرب Malicious
نگاشت Mapping
حاشیه Margin
پوشاندن Masking
تطابق Matching
ماتریس Matrix
بیشترین Maximum
میانگین Mean
معیار Measure
میانه Median
ملاقات کردن Meet
حافظه Memory
پیام Message
میانه Middle
کمینه Minimal
گم‌شده Missed
اصلاح Modification
مدولاسیون Modulation
گشتاور Moment
مشترک Mutual
ناچیز Negligible
هنجار شده Normalized
شیء Object
رخداد Occurrence
بهینه Optimal
پیش‌گو Oracle
عمود Orthogonal
خروجی Output
جفت Pair
توازن Parity
منفعل Passive
مسیر Path
الگو Pattern
بار Payload
ادراکی Perceptual
آشفته شده Perturbed
متن اصلی Plaintext
سطح Plane
پسین posteriori
مقدماتی Primary
پیشین Prior
زندانی Prisoner
خصوصی Private
احتمالاتی Probabilistic
احتمال Probability
مسئله Problem
روال Process
عمومی Public
کمی Quantitative
کوانتیزاسیون Quantization
تصادفی Random
نادر Rare
نرخ Rate
نسبت Ratio
بازخوانی Readout
کاهش Reduction
ناحیه Region
باقاعده Regularity
طرد – رد Rejection
نسبی Relative
تکرار Repetition
نمایش Representation
باقی‌مانده Residual
وضوح Resolution
ترمیم Restoration
مقاومت Robustness
نمونه‌برداری Sampling
امن Secure
امنیت Security
جداسازی Separating
ترتیبی Sequential
مشترک Shared
انقباض Shrinkage
جانبی Side
چولگی Skewness
منبع Source
فضل Space
تنک Sparse
تنکی Sparsity
فضایی Spatial
کره Sphere
طیف گسترده Spread-Spectrum
مربعی Square
ریشه دوم Square-root
آماری Statistical
آماری Statistical
نهان‌شکنی Steganalysis
نهان‌شکن Steganalyzer
نهان‌نگاری Steganographic
نهان‌نگاری Steganography
کانال نهان‌نگاری Stegosystem
ساختاری Structural
تفریقی Subtractive
تفریقی Subtractive
پشتیبانی Support
نامتقارن Symmetric
سندرم Syndrome
ترکیب Synthesis
هدف‌گیری شده Targeted
سه‌تایی Ternary
برچسب زمانی Timestamp
اثر Trace
انتقال Transfer
تبدیل کردن Transform
تبدیل Transformation
بدون بایاس Unbiased
غیرقابل‌کشف Undetectability
اعتبارسنجی Validation
مقدار Value
متغیر Variable
تغییر Variation
بردار Vector
ورونویی Voronoi
نگهبان Warden
نشانه‌گذاری Watermarking
 • oooooo

  این حرکتی که شما شروع کرده اید و دارید فرهنگ لغت تخصصی طراحی می کنید حرکت خوبی است . ان شالله موفق باشید و البته در نظر بگیرید که کلمه cepstral را معنی نکرده اید .

  • دکتر رضا صمدی

   دکتر رضا صمدی

   با سلام، بسیار متشکرم. لغت cepstral ارتباطی با امنیت ندارد و معنی آن تبدیل عکس فوریه لگاریتم طیف تخمین زده شده یک سیگنال است.

 • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

  Comment moderation is enabled, no need to resubmit any comments posted.