وب سایت شخصی دکتر رضا صمدی منو

قابل توجه دانشجویان درس برنامه نویسی

سوالاتی که توسط خانم مهندس قاسمی برای حل تمرین در نظر گرفته شده در زیر آمده است. لطفا پاسخ آن ها را به خانم مهندس قاسمی تحویل دهید.

1- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ده ﻋﺪد اﻋﺸﺎری را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ عدد زوج و بزرگترین عدد فرد در بین آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.

2- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ 5 ﻋﺪد اﻋﺸﺎری را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻋﺪاد ‫واردﺷﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ 2 واﺣﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ.

3- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 6 در 5 را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻈﻢ آن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ، ‫ﺣﺎﺻﻠضرب ﮐﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮش را ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ.

4- برای بدست آوردن عبارت زیر برنامه ای مناسب بنویسید.

(2*4*6*…*20) / (1*3*5*…*19)

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

    Comment moderation is enabled, no need to resubmit any comments posted.